1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke partij" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult..

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Detaille informatie over deze analyseprogramma's kunt u vinden in het volgende privacybeleid.

.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen v. a. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens zijn die via een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de hoster is ten behoeve van de contractuitvoering aan onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het vervullen van zijn serviceverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Overeenkomst over de verwerking van bestellingen

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij een overeenkomst over de verwerking van bestellingen gesloten met onze hoster

.

3. Algemene mededelingen en verplichte informatie

.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met dit privacybeleid.

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

.

Notitie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hydrotec BV
. Kouvenderstraat 218
6431 HJ Hoensbroek

Telefoon: +31 6 14 50 09 09
E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Bewaringstermijn

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden uw gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Note over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Onze website bevat tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wet op de gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen gegevensverzameling en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Wanneer gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN ZULKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. ALS U NIET AKKOORD GAAT, WILLEN UW PERSOONSGEGEVENS VOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE (bezwaar volgens Art. 21(2) van de GDPR).

.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of rechterlijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gestandaardiseerd, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse doorgifte van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

.

Gecodeerd betalingsverkeer op deze website

Als na het sluiten van een overeenkomst met kosten de verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso), dan zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vindt uitsluitend plaats via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt, in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
 • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Aanzegging tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals via spam-mails.

4. Verzameling van gegevens op deze website

.

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen cookies van derde bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

.

Cookie-toestemming met Consent Manager Provider

Onze website gebruikt de cookie-toestemmingstechnologie van Consent Manager Provider om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna te noemen "Consent Manager Provider").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van Consent Manager Provider om uw toestemmingen en andere verklaringen met betrekking tot cookiegebruik te verkrijgen. Vervolgens slaat de Provider Consent Manager een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u zelf het cookie van de Consent Manager Provider verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Het gebruik van Consent Manager Provider vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Contract over orderverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking gesloten met Consent Manager Provider. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat Consent Manager Provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Wij hebben een opdrachtverwerkingscontract gesloten met Consent Manager Provider.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegang hebbende computer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 (1) (f) DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 (1) (a) DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om deze te wissen, uw toestemming om deze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

Vraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag met alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw aanvraag te verwerken. Wij maken deze gegevens niet bekend zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de informatie die u voor dit doel invoert alleen voor het gebruik van de specifieke aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders wordt de registratie door ons geweigerd.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens wordt uitgevoerd met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gebrachte gebruikersrelatie en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Registreren bij Google

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook bij Google registreren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om u bij Google te registreren, hoeft u alleen uw Google-naam en wachtwoord in te voeren. Google zal u identificeren en uw identiteit aan onze website bevestigen.

Wanneer u zich bij Google aanmeldt, kunnen wij bepaalde informatie op uw account gebruiken om uw profiel bij ons aan te vullen. U beslist of en wat die informatie is als onderdeel van uw Google-beveiligingsinstellingen, die u kunt vinden https://myaccount.google.com/security en https://myaccount.google.com/permissions.

De gegevensverwerking in verband met de registratie bij Google is gebaseerd op ons legitieme belang om onze gebruikers een zo eenvoudig mogelijk registratieproces te bieden (Art. 6 (1) lit. f DSGVO). Aangezien het gebruik van de registratiefunctie vrijwillig is en de gebruikers zelf kunnen beslissen over de respectieve toegangsmogelijkheden, is er geen sprake van conflicterende voorrangsrechten van de betrokkenen.

Registreren met Facebook Connect

In plaats van u rechtstreeks op deze website te registreren, kunt u zich ook registreren met Facebook Connect. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Als u besluit zich aan te melden bij Facebook Connect en klikt op de knop "Aanmelden bij Facebook"/"Verbinden met Facebook", wordt u automatisch doorgestuurd naar het platform van Facebook. Daar kunt u inloggen met uw gebruiksgegevens. Hiermee wordt uw Facebook-profiel gekoppeld aan deze website of aan onze diensten. Via deze link krijgen wij toegang tot uw bij Facebook gedeponeerde gegevens. Dit zijn voornamelijk:

 • Facebook naam
 • Facebook profiel en omslagfoto
 • Facebook omslagfoto
 • Emailadres opgeslagen bij Facebook
 • Facebook ID
 • Facebook- Vriendenlijsten
 • Facebook Likes ("Like"-statements)
 • Birthday
 • Gender
 • Country
 • Language

Deze gegevens worden gebruikt om, en personalisering van uw account.

De registratie bij Facebook Connect en de bijbehorende gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die vanuit het oogpunt van privacy veilig is. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Voor meer informatie, zie de Facebook Gebruiksvoorwaarden en Facebook Privacy Policy. Deze zijn te vinden op: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ en https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

5. Analytics-instrumenten en reclame

.

IONOS WebAnalytics

Deze website maakt gebruik van de analysediensten van IONOS WebAnalytics (hierna: IONOS). De aanbieder is 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur. In het kader van de analyses met IONOS kunnen onder meer bezoekersaantallen en -gedrag (bv. aantal bekeken pagina's, duur van een websitebezoek, bounce rates), bezoekersbronnen (d.w.z. van welke pagina de bezoeker komt), bezoekerslocaties en technische gegevens (browser- en besturingssysteemversies) worden geanalyseerd. Daartoe slaat IONOS met name de volgende gegevens op:

 • referrer (eerder bezochte website)
 • gevraagde website of bestand
 • browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt apparaattype
 • tijdstip van toegang
 • IP-adres in geanonimiseerde vorm (alleen gebruikt om de locatie van toegang te bepalen)

Volgens IONOS is de gegevensverzameling volledig geanonimiseerd, dus het kan niet worden herleid tot individuen. Cookies worden niet opgeslagen door IONOS WebAnalytics.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door IONOS WebAnalytics verwijzen wij u naar de IONOS-gegevensbeschermingsverklaring op de volgende link:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

Verwerking in opdracht

Wij hebben een verwerkingsovereenkomst in opdracht gesloten met IONOS. Dit contract is bedoeld om ervoor te zorgen dat IONOS uw persoonsgegevens behandelt op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van "WordPress Statistieken" om de bezoekersaantallen statistisch te evalueren. De provider is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Statistics maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met als doel het gebruikersgedrag te analyseren (b.v. cookies of device fingerprinting). WordPress Statistics verzamelt voor analysedoeleinden onder meer logbestanden (referrer, IP-adres, browser, enz.), de herkomst van websitebezoekers (land, stad) en welke acties zij op de site hebben ondernomen (bijv. kliks, weergaven, downloads). De aldus verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekersactie pixel van Facebook voor het meten van conversies. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, volgens het Facebook-beleid inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als site-exploitant.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die vanuit het oogpunt van privacy veilig is. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van betrokkenen doet gelden, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

In de privacyverklaringen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor Facebook's op gebruik gebaseerde reclame op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of na het verstrijken van het doel. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitiem belang volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Na uw afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener zo nodig in een zwarte lijst opgeslagen, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp stelt ons in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Als u zich afmeldt van de nieuwsbrief mailinglijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbrief service provider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 (1) f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

Voor meer details, zie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde "Overeenkomst inzake gegevensverwerking" gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

.

7. Plugins en gereedschappen

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts geleverd door Google voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in zijn browsercache om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. een toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en Google's privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te verifiëren of het invoeren van gegevens op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming werd gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Wij hebben Wordfence ingebed op deze website. De provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hierna Wordfence).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Voor dit doel maakt onze website een permanente verbinding met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databases kan vergelijken met de toegangen tot onze website en deze zo nodig kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn website zo goed mogelijk tegen cyberaanvallen te beschermen. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Overeenkomst over verwerking in opdracht

Wij hebben een overeenkomst over verwerking in opdracht gesloten met Wordfence. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Wordfence de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hem te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor online shops, dealers en goederenverzending

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de contractafwikkeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de bedrijven die met de levering van de goederen zijn belast of de kredietinstelling die met de betalingsafwikkeling is belast. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen plaats indien u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

Wij integreren betalingsdiensten van derde bedrijven op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, kredietkaartnummer) verwerkt door de betalingsdienstaanbieder met het oog op de verwerking van de betaling. Voor deze transacties gelden de respectieve contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders. De betalingsdienstaanbieders worden gebruikt op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (contractverwerking) en in het belang van een vlot, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; toestemmingen kunnen te allen tijde voor de toekomst worden herroepen.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten / payment service providers:

PayPal

Provider van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Voor meer details, zie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Amazon Pay

De aanbieder van deze betaaldienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Voor details over hoe Amazon Pay omgaat met uw gegevens, kunt u het privacybeleid van Amazon Pay op de volgende link raadplegen: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

-----

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e., the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)” in this Privacy Policy.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Other data shall be recorded by our IT systems automatically or after you consent to its recording during your website visit. This data comprises primarily technical information (e.g., web browser, operating system, or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyze your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients, and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. If you have consented to data processing, you have the option to revoke this consent at any time, which shall affect all future data processing. Moreover, you have the right to demand that the processing of your data be restricted under certain circumstances. Furthermore, you have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Please do not hesitate to contact us at any time if you have questions about this or any other data protection related issues.

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analyzed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with what we refer to as analysis programs.

For detailed information about these analysis programs please consult our Data Protection Declaration below.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

External Hosting

This website is hosted by an external service provider (host). Personal data collected on this website are stored on the servers of the host. These may include, but are not limited to, IP addresses, contact requests, metadata and communications, contract information, contact information, names, web page access, and other data generated through a web site.

The host is used for the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6(1)(b) GDPR) and in the interest of secure, fast, and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6(1)(f) GDPR).

Our host will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

We are using the following host:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Execution of a contract data processing agreement

In order to guarantee processing in compliance with data protection regulations, we have concluded an order processing contract with our host.

3. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e., through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third-party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

Pro 3 GmbH
Bergstraße 25
52511 Geilenkirchen

Phone: +49 17634374931
E-mail: [email protected]

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g., names, e-mail addresses, etc.).

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g., tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

Information on data transfer to the USA and other non-EU countries

Among other things, tools of companies domiciled in the United States or other from a data protection perspective non-secure non-EU countries, are integrated into our website. If these tools are active, your personal data may potentially be transferred to these non-EU countries and may be processed there. We must point out that in these countries, a data protection level that is comparable to that in the EU cannot be guaranteed. For instance, U.S. enterprises are under a mandate to release personal data to the security agencies and you as the data subject do not have any litigation options to defend yourself in court. Hence, it cannot be ruled out that U.S. agencies (e.g., the Secret Service) may process, analyze, and permanently archive your personal data for surveillance purposes. We have no control over these processing activities.

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6(1)(E) OR (F) GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(1) GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING AT ANY TIME. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(2) GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to demand that we hand over any data we automatically process on the basis of your consent or in order to fulfil a contract be handed over to you or a third party in a commonly used, machine readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption program. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Encrypted payment transactions on this website

If you are under an obligation to share your payment information (e.g. account number if you give us the authority to debit your bank account) with us after you have entered into a fee-based contract with us, this information is required to process payments.

Payment transactions using common modes of paying (Visa/MasterCard, debit to your bank account) are processed exclusively via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the communication with us is encrypted, third parties will not be able to read the payment information you share with us.

Information about, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to at any time demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data. You may also have a right to have your data rectified or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time.

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time. The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data in lieu of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21(1) GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU.

Rejection of unsolicited e-mails

We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in our Site Notice to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.

4. Recording of data on this website

Cookies

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small text files that do not cause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (session cookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your device until you actively delete them, or they are automatically eradicated by your web browser.

In some cases, it is possible that third-party cookies are stored on your device once you enter our site (third-party cookies). These cookies enable you or us to take advantage of certain services offered by the third party (e.g., cookies for the processing of payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functions would not work in the absence of the cookies (e.g., the shopping cart function or the display of videos). The purpose of other cookies may be the analysis of user patterns or t

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »